>

Vacatures

Wie wordt onze nieuwe locatiedirecteur in Ochten? 0,5 FTE (bespreekbaar)

 

Wegens de benoeming van de huidige directeur tot bovenschoolse directeur/bestuurder van de VCOG is er een vacature ontstaan in Ochten op de Sébaschool. Het bestuur van de Vereniging tot het verstrekken van christelijk onderwijs op gereformeerde grondslag (VCOG) te Neder-Betuwe roept sollicitanten op voor deze functie te solliciteren.

 

Voor de vacature verwachten we iemand die:

de grondslag van de school, Gods Woord en de Drie Formulieren van Enigheid van harte onderschrijft;

- een heldere visie heeft op christelijk onderwijs op gereformeerde grondslag en in staat is deze uit te dragen;

- die bij voorkeur kerkelijk verbonden is aan de (Oud) Gereformeerde Gemeenten (in Nederland);

- een HBO werk- en denkniveau heeft;

leiding kan geven aan een team

- uitstekende sociale vaardigheden heeft en in staat is goed samen te werken;

- het als een uitdaging ziet om in samenwerking met het team te bouwen aan de schoolontwikkeling;

- kan samenwerken in een managementteam;

- samen met de andere directeuren van de VCOG, onder leiding van de directeur-bestuurder, vorm en inhoud kan geven aan het verenigingsbreed onderwijsbeleid;

- in het bezit is van een diploma op managementgebied, of de bereidheid heeft de opleiding Schoolleider Primair Onderwijs te volgen.

 

Overige informatie:

- Inlichtingen worden graag verstrekt door de huidige directeur, de heer J.A.    Zwerus, tel. (0344) 644601 (school) of (06) 40464765.

- Onder de VCOG ressorteren drie scholen: de Eben-Haëzerschool en de Rehobothschool te Opheusden en de Sébaschool te Ochten.

- De Sébaschool is een groeiende basisschool, gehuisvest in een modern gebouw met een open team en betrokken teamleiders.

- De Sébaschool wordt komend schooljaar bezocht door 390 leerlingen, verdeeld over 16 groepen.

- De Sébaschool zit samen met Rehoboth onderwijs en zorg (school voor speciaal basisonderwijs) onder één dak. Waar mogelijk wordt er nauw samengewerkt.

- Meer info: zie onze website: seba-rehobothschool.nl/vacatures

———————————————————————

Sollicitatiebrieven dienen vóór DV zaterdag 4 juli te worden gezonden aan de directeur-bestuurder van de VCOG, de heer G.R. van Leeuwen, Postbus 38, 4043 ZG Opheusden of per mail: vcog@eh-opheusden.nl

 

 

FUNCTIEBESCHRIJVING


Functiebeeld

De Vereniging tot het verstrekken van christelijk basisonderwijs op gereformeerde grondslag (VCOG) in Neder-Betuwe, hierna te noemen, de Vereniging, vormt het bevoegd gezag over de scholen Rehoboth, Eben-Haëzer en Séba in de plaatsen Opheusden en Ochten. De scholen hebben een relatief breed onderwijsaanbod voor regulier basisonderwijs (BO). De Vereniging kent een Collectief Bestuur (CB) en een Dagelijks Bestuur (DB). Het collectief bestuur(CB) wordt gevormd door het dagelijks bestuur (DB) en het toezichthoudend bestuur (TB).De directeur-bestuurder treedt op als bevoegd gezag, waarbij een aantal verantwoordelijkheden en bevoegdheden aan het DB zijn gehouden. De scholen worden aangestuurd door een directeur B of een directeur A, ondersteund door bouwcoördinatoren en intern begeleiders. De dagelijkse operationele leiding van elke school ligt bij de directeur.
 

De directeur A is verantwoordelijk voor de aansturing van de eigen school. De directeur B heeft onder het mandaat van de directeur-bestuurder een aantal taken ten behoeve van de vereniging als geheel en levert (themagewijs) bijdragen aan de ontwikkeling van de vereniging. Er wordt basisonderwijs verstrekt hetgeen zo veel mogelijk geïntegreerd wordt met andere kindvoorzieningen Om de kinderen zo veel mogelijk onderwijs aan te bieden binnen de eigen woonomgeving en binnen de identiteit van de school is passend onderwijs sterk geïntegreerd. Binnen de school zijn een of meer bouwen die een sterke interne binding, hebben en inzetten op doorlopende leerlijnen zowel binnen de bouw als
bouwoverstijgend. Binnen de vereniging/stichting wordt samengewerkt, dan wel worden gemeenschappelijke voorzieningen getroffen op het gebied van technisch-organisatorische zaken en vormgeving van het ontwikkelingsaanbod. Naast de school/scholen-gebonden taken en verantwoordelijkheden heeft de directeur ook vereniging- dan wel
stichtinggerelateerde taken. Naast de (eind)verantwoordelijk leider is de directeur de verbinder die de regie voert over de uitvoering van tal van taken op gebied van ontwikkeling,
samenwerking en zorg en die met de inzet van de Leraar LB/LC anders kunnen worden belegd. De directeur binnen VCOG is een excellent (school)leider met oog voor talenten en
hart voor onderwijs.


Resultaatgebieden
1. Beleidsontwikkeling en -uitvoering
 ontwikkelt beleid en procedures voor de school en voert dit uit;
 ontwikkelt en bevordert de interne kwaliteitszorg;
 vertaalt de interne kwaliteitsanalyse en externe (onderwijskundige en maatschappelijke) ontwikkelingen naar beleid, onderwijs, projecten en uitvoeringsprogramma’s;
 stelt een school(jaar)plan en een begroting op en formuleert te realiseren doelstellingen en te behalen resultaten;
 stelt een resultaatgericht jaarplan(contract) voor het eigen functioneren op;
 rapporteert jaarlijks over de behaalde resultaten en monitort de voortgang.
 Is verantwoordelijk voor de implementatie en uitvoering van regelgeving vanuit de overheid.


2. Onderwijs
 richt het onderwijs en de leerlingenzorg in, gericht op de ontwikkeling van het kind;
 stuurt op de resultaten (opbrengsten) van het onderwijs en de leerlingenzorg;
 stuurt op het inrichten en ontwikkelen van kennis, vaardigheden en expertise binnen de school en biedt ruimte voor talentontwikkeling van leerlingen en personeel;
 stuurt op een passende inzet van expertise binnen de school en binnen het samenwerkingsverband;
 beslist over de samenstelling van de formatie en de toedeling van taken binnen het team;
 stuurt op de toekenning van aanvullende rollen en taken van de medewerkers;
 draagt zorg voor passende oplossingen voor gerechtvaardigde wensen, (latente) behoeften en (dreigende) problemen in de onderwijsuitvoering;
 bevordert de fysieke en sociale veiligheid;
 ondersteunt de intern begeleider(s) en de bouwcoördinator(en) bij de uitvoering van hun taken;
 draagt zorg voor de (jaarlijkse) uitgaven van documentatie en informatie (schoolgidsen, (jaar)verslagen, etc.)
 stuurt op een open relatie met ouders/verzorgers van leerlingen van de scholen;
 positioneert de adviesraad en de ouderraad;
 vertegenwoordigt de school bij het lokaal bestuur;
 beslist over toelating en verwijdering van leerlingen;
 maakt (structurele) werkafspraken met externe partners, specialisten en hulpinstanties.


3. Leidinggeven
 treedt op als onderwijskundig leider;
 stuurt op de inzet en ontwikkeling het team en van (individuele) talenten;
 stuurt het team en de medewerkers op resultaten (opbrengsten);
 bewaakt, bevordert en stuurt de kwaliteit van het functioneren respectievelijk de werkzaamheden (kwaliteitszorg);
 bewaakt de doelstelling, identiteit en het gewenste pedagogisch-didactisch klimaat van de school/scholen;
 draagt zorg voor een evenwichtige en passende verdeling van taken onder de medewerkers
 geeft uitvoering aan de gesprekkencyclus;
 is intern en extern herkenbaar leidinggevende voor het personeel en draagt zorg voor de personele zorg (waaronder verzuimbeheer) en het personeelsbeheer
 (waaronder             talentontwikkeling/gesprekkencyclus) op de school;

 draagt zorg voor het financieel beheer en materieel beheer binnen de kaders van de vereniging;
 bewaakt de (uitputting van de) budgetten en stuurt zo nodig bij;
 adviseert de directeur-bestuurder over specifieke personele vraagstukken op de scholen en stuurt procesmatig de behandeling er van;
 beslist bij verplichte mobiliteit en adviseert bij vrijwillige mobiliteit binnen de vereniging;
 verzorgt de voorlichting en informatievoorziening inzake de school.


4. Samenwerking
 geeft leiding aan ontwikkelingen en projecten;
 draagt zorg voor afstemming van onderwijs- en werkprocessen;
 stuurt op een effectieve samenwerking met het speciaal (basis)onderwijs;
 initieert en organiseert samenwerking tussen kindgerichte, maatschappelijke en gezondheids- instellingen en voorzieningen binnen de maatschappelijke omgeving van de school;
 onderhoudt contacten met relevante samenwerkingsverbanden, scholen en (overheids)instellingen gericht op afstemming van onderwijs en leerlingenzorg;
 onderhoudt contacten met de directe omgeving van de school en verenigingen gericht op samenwerking en betrokkenheid.


5. Eigen ontwikkeling:
 ontwikkelt gedrag volgens de filosofie van de vereniging, mensgericht – stimulerend, professioneel, relatiegericht, prestatie- en taakgericht en gericht op zelfactualisatie
 houdt vakliteratuur en ontwikkelingen betreffende het vakgebied bij;
 volgt incidentele en periodieke bij- en / of nascholing en woont conferenties en collegiale consultatie bij;
 leert van en met collega-directeuren;
 maakt aantoonbaar actuele competentieontwikkeling inzichtelijk. Speelruimte (kader, verantwoordelijkheden & bevoegdheden)
 verricht werkzaamheden binnen de kaders van onderwijs wet- en regelgeving, de kaders voor sturing en bedrijfsvoering, de visie en beleid en beleidslijnen van de vereniging.
 legt verantwoording af aan de direcetur-bestuurder over de leiding van het onderwijs en de organisatie van de school, het ontwikkelde schoolbeleid, de uitvoering van het
   onderwijsproces en het personeelsmanagement.
 neemt beslissingen bij het vertalen van ontwikkelingen binnen de schoolorganisatie en de omgeving van de school (onderwijs, welzijn, jeugdzorg) naar beleidsvorming en          uitvoeringsprogramma's voor de eigen school cq. adviezen voor de directeur-bestuurder, het organiseren van het onderwijs en de leerlingenzorg op de scholen, het opstellen en de
   uitvoering van de begrotingen, het opstellen van de jaarverslagen en het leiding geven aan de medewerkers.

 

Kennis en vaardigheden
 theoretische kennis van (de ontwikkelingen in) het primair onderwijs;
 kennis van maatschappelijke ontwikkelingen (onderwijs, jeugdzorg, overheidsbeleid) in relatie tot het primair onderwijs;
 kennis van de hedendaagse en toekomstgerichte organisatie van onderwijskundige en bedrijfsvoeringsprocessen;
 inzicht in het functioneren van de organisatie en de daarmee samenhangende besluitvormingscircuits;
 inzicht in het functioneren van maatschappelijke en gezondheidsinstellingen;
 inzicht in samenhangen tussen het eigen werkterrein en de daarop van invloed zijnde werkprocessen zowel binnen de schoolorganisatie als binnen de vereniging c.q. de stichting;
 vaardig in het uitdragen van de eigen identiteit
 vaardig in het omzetten van analyses in actieplannen en onderwijsprogramma’s;
 vaardig in het organiseren en begeleiden van werkprocessen;
 vaardig in het onderhouden van contacten en omgaan met conflictsituaties;
 vaardig in het aansturen van professionals vanuit moreel en situationeel leiderschap.
 
Functie-eisen
 HBO+ werk- en denkniveau
 onderschrijven en uitdragen van de identiteit van de vereniging
 schoolleidersopleiding
 registratie in schoolleidersregister (RDO)


Contacten
 met collega-directeuren over de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden en het vigerende beleid van de vereniging om informatie uit te wisselen, collegiale adviezen te
   geven en afstemming te verkrijgen;
 met de intern begeleider(s) en de bouwcoordinator(en) om af te stemmen, hen leiding te geven en de uitvoering van het onderwijs(proces) te optimaliseren;
 met medewerkers in de school over de dagelijkse gang van zaken, de uitvoering van het onderwijsproces en mogelijke (dreigende) problemen daarbij, om informatie uit te
   wisselen, adviezen/aanwijzingen te geven en afstemming te verkrijgen;
 met ouders, leerlingen en adviesraad over te nemen of genomen beslissingen om relevante aangelegenheden met hen af te stemmen en/of hierover te onderhandelen;
 met vertegenwoordigers uit het relevante onderwijsveld over politiek-onderwijskundige ontwikkelingen om af te stemmen en tot positiebepaling te komen;
 met vertegenwoordigers van lokale overheden over de uitvoering van het lokaal vastgesteld (onderwijs)beleid om informatie uit te wisselen en afstemming te bereiken;
 met vertegenwoordigers en leidinggevenden van kindgerichte, maatschappelijk of gezondheidsinstellingen om samen te werken en af te stemmen;
 met hulpinstanties/specialisten over problemen om tot oplossingen of oplossingsrichtingen voor (groepen) leerlingen te komen.

 

 

 

 

 

 

 

Agenda

  • Activiteit - 05-10-2020

   Dag van de leraar lees meer

  • Activiteit - 16-10-2020

   Bruiloft juf den Hartog lees meer

  • Activiteit - 29-10-2020

   Luizencontrole lees meer

Nieuws

  • Nieuwsbericht - 10-09-2020

   Schoolmaatschappelijk werk lees meer

  • Nieuwsbericht - 10-09-2020

   Wie komt ons versterken in de Adviesraad? lees meer

  • Nieuwsbericht - 31-07-2020

   Bedankt voor uw inzet! lees meer

...Ik ga graag naar school omdat ik zelf een plekje mag kiezen in de klas om te lezen....
Gerdiene