Aanmelden Voorschool

LET OP! Deze aanmelding geldt alleen voor de peutergroep, voor aanmelding van uw kind voor groep 1 dient u uw kind apart aan te melden!  

U kunt uw kind aanmelden bij de peutergroep (SVEG) als uw kind 2 jaar is.

Onder de SVEG vallen de volgende peutergroepen: Séba in Ochten (met VE-aanbod), Eben-Haëzer in Opheusden (met VE-aanbod) en de Rehoboth in Opheusden (geen VE-aanbod).

De peutergroepen worden bij voorkeur gepland op 2 morgens (2 x 4 uur). Wanneer deze groepen vol zitten, wijken we uit naar 1 morgen en 1 middag (4 + 2 = 6 uur). Hieronder vindt u de openingstijden van de Peutergroep Séba:

Séba

 

Maandagmorgen

08:15 – 12:15

Dinsdagmorgeng

08:15 – 12:15

Dinsdagmiddag

13:00 – 15:00

Donderdagmorgen

08:15 – 12:15

Vrijdagmorgen

08:15 – 12:15

 

Stappen aanmelden

Bij het aanmelden van een peuter op de peutergroep zijn er enkele belangrijke stappen te zetten:

Stap 1: Vul het online (beveiligd) aanmeldformulier hier in, zodat uw kind in het systeem komt te staan. Op dit formulier staan alle keuzes die u als ouder(s) kunt maken voor uw kind. Vul bij het aantal kinderen 1 in als u één kind wilt aanmelden, 2 als u twee kinderen wilt aanmelden enz. Nadat u het aanmeldformulier heeft verzonden, ontvangt u binnen één week een ontvangstbevestiging van ons. De ze wordt per e-mail aan u verzonden. Het kan gebeuren dat deze bij u in de spam-box terecht komt. Wilt u dit alstublieft controleren! Mocht u binnen één week geen ontvangstbevestiging hebben ontvangen wilt u dit dan melden via m.verwoert@sebaschool.nl.

Stap 2: Vul de verklaring (N) WKO  in zodat we weten of u recht hebt op kinderopvangtoeslag.

Stap 3: Bent u éénverdiener en hebt u geen recht op kinderopvangtoeslag, dan verzoeken we u om een recente inkomensverklaring van de belastingdienst te downloaden. Op basis van uw inkomensgegevens wordt het maandelijkse bedrag vastgesteld. 

Stap 4: Mail de verklaring (N)WKO met het belastingformulier inkomensverklaring (indien van toepassing) een maand voordat uw kind naar de peuterspeelzaal gaat naar mverwoert@sebaschool.nl  

Stap 5: U kunt hier de identiteitsverklaring downloaden.

Bij vragen kunt u telefonisch of per mail contact op nemen met mverwoert@sebaschool.nl of via tel. 0344-644601 (centrale administratie SVEG)

Eigen bijdrage

Onze peutergroep valt onder de Wet KinderOpvang (WKO). Dit betekent dat aan de ouders voor de opvang een eigen bijdrage in rekening wordt gebracht. Deze bijdrage wordt berekend a.d.h.v. het (verzamel)inkomen. De administratie van de Voorscholen (zowel groeps- als de financiële administratie) wordt centraal beheerd in het programma ROSA.

 

Hoe komt de ouderbijdrage tot stand?

Gedurende het hele jaar gaan onze peuters ca. 320 lesuren naar de peutergroep. Kinderen met een VVE-indicatie komen ca. 640 uur naar de peutergroep. De berekening van de ouderbijdrage per maand vindt plaats op basis van het ‘gemiddelde per maand-systeem’. De berekening is als volgt: 40 weken per jaar van 8 uur = de bovengenoemde 320 uur. De 320 uur wordt gedeeld door 12 maanden = 26,67 uur per maand. Het tarief voor 2021 is € 8,46 per uur. Dat betekent 26,67 uur per maand x € 8,46  =    € 225,63  per maand. Wij factureren over twaalf maanden per jaar, omdat ook de kinderopvangtoeslag die veel ouders ontvangen in twaalf maandelijkse termijnen wordt overgemaakt. De maandlasten voor u als ouders zijn daarmee evenredig over het jaar verdeeld. In deze berekening is dus rekening gehouden met vakanties en feestdagen.

 

Hoe wordt omgegaan met een VE-indicatie?

Soms heeft een kind wat extra ondersteuning nodig om goed voorbereid te zijn op de basisschool. Deze kinderen kunnen twee morgens extra naar de peutergroep. Ouders ontvangen hiervoor van het consultatiebureau een indicatie Voorschoolse Educatie (VE). De gemeente Neder-Betuwe zorgt voor een vangnet en subsidieert de extra twee morgens die de kinderen met een VE-indicatie komen. U betaalt alleen de ouderbijdrage over twee morgens, de andere twee extra morgens worden volledig bekostigd door de gemeente Neder-Betuwe. Hiervoor dient u dan ook géén kinderopvangtoeslag aan te vragen. Uw kind met VE-indicatie is dus 4 morgens welkom en u vraagt voor 2 morgens kinderopvangtoeslag aan.

 

Wel of geen Kinderopvangtoeslag? 

Alle ouders die gebruik maken van de peutergroep krijgen het formulier “Verklaring (N)WKO”. Dit formulier is de downloaden bij stap 2 van de Aanmelding. U dient dit formulier in te vullen en per omgaande terug te sturen of te mailen naar: SVEG Centrale Administratie, t.a.v. M. Verwoert, Het Katsland 4, 4051 KA  Ochten of mverwoert@sebaschool.nl. Op basis van deze verklaring zal het programma ROSA de berekening van de eigen bijdrage uitvoeren.  Binnen de betalingssystematiek zijn twee mogelijkheden: tweeverdieners of éénverdiener.

 

 1. Tweeverdieners

Bent u tweeverdiener, dan komt u in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. U ontvangt per maand van de stichting SVEG een factuur van € 8,46  (= normtarief van de gemeente) x 26,67 uur per maand (gemiddelde genomen over een jaar) = € 225,63 Dat is een fors bedrag. Echter, een (groot) deel van dit bedrag ontvangt u via de Belastingdienst terug. Via  www.toeslagen.nl kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen. De hoogte van deze toeslag is afhankelijk van de hoogte van uw gezamenlijke verzamelinkomen. Per 1 januari van elk jaar worden de tarieven in de toeslagtabel aangepast. Op de bovenstaande website kunt u een proefberekening doen, zodat u weet hoeveel u terug kunt krijgen via de Belastingdienst.

Bij de aanvraag van de kinderopvangtoeslag wordt gevraagd naar het nummer waaronder de peutergroepen geregistreerd staan. Het registratienummer van de Voorschool Séba is:

Séba LRKP-nummer                       : 282834941

 

Kinderopvangtoeslag dient aangevraagd te worden binnen 3 maanden na de maand waarin u recht op de toeslag hebt. Vraagt u het later aan, dan loopt u een deel van de toeslag mis. De Belastingdienst heeft enige tijd nodig om uw aanvraag te verwerken, dus als u de definitieve plaatsingsdatum van uw peuter weet, kunt u de Kinderopvangtoeslag al voor deze datum aanvragen.

 

De toeslag wordt maandelijks aan u uitgekeerd door de Belastingdienst. De definitieve kinderopvangtoeslag berekent de Belastingdienst achteraf aan de hand van uw werkelijk genoten gezamenlijke inkomen in het betreffende jaar. U ontvangt de Kinderopvangtoeslag van de fiscus normaliter rond de 22e van een maand. De factuur van de ouderbijdrage of automatische incasso ontvangt u rond de 26e van de maand.  

 

 1. Eénverdieners

Bent u éénverdiener, dan komt u niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag (Belastingdienst). Op basis van de inkomensgegevens die u hebt opgegeven d.m.v. de “Verklaring (N)WKO” zal de administratie de hoogte van uw ouderbijdrage berekenen. Dit gebeurt aan de hand van de officiële kinderopvang-toeslagtabel van de WKO, die u kunt inzien op www.toeslagen.nl. U ontvangt voor de peutergroep van de SVEG een maandelijkse factuur. Bij de berekening van uw bijdrage is reeds rekening gehouden met de toeslag. In uw situatie (éénverdiener) wordt deze toeslag betaald door de gemeente Neder-Betuwe. Ouders die niet woonachtig zijn in de gemeente Neder-Betuwe worden gelijk behandeld. De toeslag die nu niet van de gemeente komt, wordt door de SVEG vergoed.

 

Zijn er nog meer aandachtspunten waar rekening mee gehouden moet worden?

 • Een éénverdiener of tweeverdiener heeft bij een gelijk inkomen gelijke kosten. In de eerste situatie wordt de toeslag betaald door de gemeente, bij tweeverdieners via de fiscus.
 • Het al dan niet recht hebben op Kinderopvangtoeslag is afhankelijk van persoonlijke omstandigheden en kan niet door de school bepaald worden. U bent als ouder(s) zelf hierin verantwoordelijk. Wij kunnen hierin geen beslissingen nemen; de ouderbijdrage wordt op grond van úw informatie berekend.
 • Een wijziging in uw (inkomens)situatie kan een hogere of lagere kinderopvangtoeslag opleveren. Als een inkomen wegvalt of juist er bij komt, vervalt of ontstaat het recht op kinderopvangtoeslag. Bij wijziging van uw (inkomens)situatie, bent u verplicht dit door te geven aan onze administratie.
 • Voor een correcte berekening van de toeslag geeft u als startdatum van de peutergroep op de eerste van de maand waarin uw kind voor het eerst de peutergroep bezoekt en als einddatum de laatste van de maand waarin uw kind voor het laatst de peutergroep zal bezoeken.
 • We adviseren u om bij twijfel contact op te nemen met uw boekhouder.
 • Indien uw kind langer dan 4 weken ziek is, kan op verzoek, per email (mverwoert@sebaschool.nl ) of schriftelijk (SVEG Centrale Administratie, t.a.v. M. Verwoert, Het Katsland 2, 4051 KA  Ochten), ontheffing van de ouderbijdrage worden verleend.
 • De plaatsingsperiode eindigt als uw kind naar de basisschool gaat. Wanneer uw kind direct na de vierde verjaardag nog niet op school terecht kan, dan loopt de overeenkomst stilzwijgend door tot het moment dat uw kind geplaatst kan worden in de instroomgroep of groep 1.
 • Wanneer u eerder dan de vierde verjaardag van het kind wil opzeggen, geldt een opzegtermijn van minimaal één maand. Opzegging dient per email (mverwoert@sebaschool.nl) of schriftelijk (SVEG Centrale Administratie, t.a.v. M. Verwoert, Het Katsland 2, 4051 KA  Ochten) te gebeuren.
 • We verzoeken u het WKO-formulier binnen een maand aan ons te retourneren. Wanneer wij het WKO-formulier niet binnen de gestelde tijd retour hebben ontvangen, zijn we genoodzaakt om de maximumbijdrage in rekening te brengen. Het (later) corrigeren van facturen met terugwerkende kracht kunnen wij alleen uitvoeren binnen een lopend kalenderjaar. Dit heeft te maken met de rapportages die wij naar de gemeente dienen te sturen. Daarom het dringende advies: stuur uw WKO-formulier altijd tijdig in, zodat u niet te maken krijgt met extra kosten.
 • Sinds 2020 zijn we verplicht om gegevens aan te leveren aan de Belastingdienst. Voor verdere informatie verwijzen we u naar de brief van de Belastingdienst die u op onze site kunt downloaden.

 

 

Worden de tarieven jaarlijks aangepast?

Ja, per 1 januari van elk jaar worden de tarieven in de toeslagtabel aangepast.

 

Hoe  verloopt de plaatsing van mijn kind?

Na ontvangst van de formulieren zullen wij u twee  maanden van te voren informeren over de plaatsingsdatum en de groep waarin uw kind geplaatst kan worden. Bij de groepsindeling wordt indien mogelijk rekening gehouden met uw voorkeur.

 

Waar kan ik terecht met mijn vragen?

Mochten er vragen zijn over de peutergroepen dan kunt u contact opnemen met de teamleider van de peutergroep: mevrouw R. van der Steenhoven:  tel. 0344-644601 en/of  peutergroep@sebaschool.nl.

Voor financiële zaken kunt u contact opnemen met de centrale administratie van de peuterspeelzalen van de SVEG: mevrouw M. Verwoert-Grootendorst, tel. 0344-644601 en/of mverwoert@sebaschool.nl.

 

Downloads

  • Inspectierapport Voorschool Séba (KDV)

   Inspectierapport Voorschool Séba (KDV) download

  • PSA Jaarrekening

   PSA Jaarrekening download

  • Inspectierapport

   Inspectierapport download

  • Flyer kinderopvangtoeslag

   Flyer kinderopvangtoeslag download

  • Informatieblad belastingdienst

   Informatieblad belastingdienst download

  • VVE Beleidsplan 2020-2021 Peutergroep

   VVE Beleidsplan 2020-2021 Peutergroep download

  • Pegagogisch beleidsplan 2020-2021 Peutergroep

   Pegagogisch beleidsplan 2020-2021 Peutergroep download

  • Klachtenverslag 2019

   Klachtenverslag 2019 download

  • Identiteitsverklaring SVEG

   Identiteitsverklaring SVEG download

  • Informatiegids 2020/2021

   Informatiegids 2020/2021 download

  • Verklaring WKO

   Verklaring WKO download

  • Tabel kinderopvangtoeslag 2021

   Tabel kinderopvangtoeslag 2021 download

  • Klachtenreglement SVEG

   Klachtenreglement SVEG download

  • Protocol kindermishandeling

   Protocol kindermishandeling download

  • Brochure Neder-Betuwe peuteropvang

   Brochure Neder-Betuwe peuteropvang download

...Ik vind het leuk op school omdat ik er spannende boeken kan lezen....
Dyan